Privacyverklaring Fysiotherapie van Melsen

1. Algemeen
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

In de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt ook aangegeven dat zorgverleners bijzondere persoonsgegevens (lees gezondheidsgegevens) mogen verwerken op basis van een uitzonderingsgrond onder de voorwaarde van geheimhouding. Geheimhouding is een plicht uit hoofde van de Wgbo.

De wettelijke grondslag (en verplichting) voor het verwerken van persoonsgegevens van patiënten vloeit voort uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Zodra een patiënt een zorgverlener benadert voor het leveren van zorg is er sprake van een behandelingsovereenkomst (AVG-grondslag 2). De Wgbo schrijft voor dat er een medisch dossier wordt bijgehouden (AVG-grondslag 3) en dat deze voor 15 jaar wordt bewaard.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Wij raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Els Bouter.

Geldt het recht op dataportibiliteit ook voor medische dossiers?
Het recht op dataportabiliteit is een nieuw recht onder de AVG. Het is het recht van mensen om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers.
Welke gegevens wel:
De persoonsgegevens die uw patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dat geldt ook voor de gegevens die de patiënt indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Bijvoorbeeld de gegevens die een pacemaker of een bloeddrukmeter genereert.
Welke gegevens niet:
De gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door het gebruik van een dienst of een apparaat door de patiënt zijn verstrekt, vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die u als zorgverlener op basis van de door de patiënt verstrekte gegevens vaststelt


3. Klachten
Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming: Els Bouter. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Mobirise
Adres

Julianalaan 21
2712 CB Zoetermeer

Contact

Email: info@fysiovanmelsen.nl
Telefoon: 079-7503700
Mobiel: 06-38558422

Aangesloten bij

KNGF
NVFL
KRF
Onconet
NOFy
PONZ
BIG 99034468404
KVK 27348921No Code Website Builder